Sélectionner une page

Liebe Freunde und Geschäftspartner,
das Jahr 2020 wird uns allen sicher nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Wir mussten lernen, mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen. Alltägliche Gewohnheiten, gewohnte Arbeitsweisen und menschliche Nähe waren plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Das hat viele von uns, menschlich und geschäftlich, an unsere Grenzen geführt.
Daher bedanken wir uns in diesem Jahr für Ihre Treue, Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen und uns allen Mut, Hoffnung, Weitblick und Gesundheit  für die Weihnachtszeit und das Jahr 2021.

Chers amis et partenaires commerciaux,
L’année 2020 restera certainement longtemps dans nos mémoires.
Nous avons dû apprendre à faire face à des restrictions imprévues. Les habitudes de tous les jours, les méthodes de travail familières et la proximité humaine n’ étaient plus du tout une évidence.
Cela a poussé bon nombre d’entre nous, personnellement et professionnellement, à nos limites.
C’est pourquoi nous tenons à vous remercier cette année pour votre fidélité, votre confiance et la bonne coopération.
Nous vous souhaitons, à vous et à nous tous, courage, espoir, perspectives et santé pour les fêtes de Noël et une Bonne Année 2021.

Léif Frënn a Geschäftspartner,
D’Joer 2020 wäert sécher nach laang an eisen Erënnerunge bleiwen.
Mir hu misse léieren mat onerwaart Restriktiounen ëmzegoen.
Alldeeglech Gewunnechten, gewinnt Aarbechtsmethoden a mënschlech Proximitéit waren op eemol keng Selbstverständlechkeet méi.
Dëst huet vill vun eis, perséinlech a professionell, un eis Grenze gedréckt.
Dofir soe mir Iech dëst Joer Merci fir Är Loyalitéit, Äert Vertrauen an déi gutt Zesummenaarbecht.
Mir wënschen Iech an all eis Courage, Hoffnung, Perspectiven a Gesondheet fir d’Chrëschtzäit an d’Joer 2021.

Dear friends and business partners,
this year 2020 will certainly remain in our memories for a long time.
We had to learn to deal with unexpected restrictions. Everyday habits, familiar working methods and human closeness were suddenly no longer a matter of course. This has pushed many of us, personally and professionally, to our limits.
Therefore we would like to thank you this year for your loyalty, your trust and the good cooperation.
We wish you and all of us courage, hope, vision and health for the Christmas season and the year 2021.